هندهلد ، موبایل کامپیوتر ، هندهلد هانیول ، honeywell ، فروش گرم