خدمات RFID

اموال گردانی هوشمند مکانیزه

اموال گردانی هوشمند

اموال گردانی هوشمند مکانیزه

اموال گردانی هوشمند مکانیزه فرآیند چندان پیچیده ای نیست.در راستای این امر به هر یک از امول، یک تگ RFID  ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. و در ﻣﺤﻞ درب ورود و ﺧﺮوج و ﯾﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ درﺧﻮاﺳﺘﯽ) رﯾﺪرﻫﺎي RFID ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺣﺎل ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻣﻮال ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮ روي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده و از اﻃﻼﻋﺎت اﻣﻮال ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ. ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود و ﺧﺮوج اﻣﻮال، ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ اﻣﻮال، ﻣﻮﺟﻮدي اﻣﻮال، ورود و ﺧﺮوج ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﻻ، ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻣﻮال و … را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻼً اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و در ﻟﺤﻈﻪ (آﻧﻼﯾﻦ) ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

اموال کردانی مکانیزه

 

ﮐﺎﺑﻮس اﻣﻮال ﮔﺮداﻧﯽ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﺪاران اﻣﻮال، ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ روزاﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ رﯾﺪر ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﺪ تا ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ اﺗﺎق ﯾﺎ ﺑﺨﺶ در رﯾﺪر ﺷﻤﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻣﻮال دﯾﺘﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﻮال ﮔﺮداﻧﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

چرا باید اموال گردانی هوشمند انجام دهیم؟

با مکانیزه کردن اموال گردانی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮال ﮐﺎري ﺳﺨﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آﻧﭽﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﮔﺬرد، ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﺰﯾﯿﺎت اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﻣﻮال ﮔﺮداﻧﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان و ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ روز، ﻫﻔﺘﻪ و ﯾﺎ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻤﺎم اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ردﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. در سیستم های اموال معمولا از تجهیزات RFID با فرکانس UHF استفاده می شود. این بازه فرکانسی برد حدود 1-3متر ( بستگی به نوع تگ و ریدر ) را در اختیار ما خواهد گذاشت. در ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﻨﺶ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ رﯾﺪر ﺛﺎﺑﺖ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل درب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﯾﮏ رﯾﺪر ﻣﺘﺤﺮك ﺟﻬﺖ اﻣﻮال ﮔﺮداﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اموال گردانی هوشمند

اموال گردانی هوشمند مکانیزه


جهت دریافت مشاوره رایگان مستقیم و درخواست اجرای سیستم با  گروه داتیس تماس بگیرید.


 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *