خدمات RFID

کنترل تردد با آر اف آی دی (Access Control)

کنترل تردد افراد و دسترسی access control

کنترل تردد و دسترسی با آر اف آی دی (Access Control)

کنترل تردد و دسترسی ها Access control با این سیستم بسیار آسان و کاربردی انجام خواهد شد. این سیستم علاوه بر کنترل دسترسی مزایای ویژه دیگری نیز دارد که در ادامه به آن اشاره خواهد شده.


سیستم کنترل ورود و خروج هوشمند

 ﮐﻨﺘﺮل تردد و دسترسی با RFID جهت افزایش امنیت امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در ساختمان هایی که سیستم کنترل ورود و ﺧﺮوج راه اندازی می شود، تمامی ورود و خروج ها از اﺑﺘﺪا زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺴﺘم ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻮده و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در سیستم کنترل تردد با آر اف آی دی ( Access control ) ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮي ﻫﺮ ﺧﻮدرو ﯾﮏ ﺑﺮﭼﺴﺐ چسبانده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮدرو در ﻣﺤﺪوده در ورودي RFID ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪه و درورودي ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﮐﺎرت ﺧﻮان RFID ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﮔﯿﺖ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ در ﺑﺮﺳﯿﺪ آن را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ RFID ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ورود و ﺧﺮوج او در ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﻧﺼﺐ RFID reader در ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎس ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان رﻓﺖ و آﻣﺪ اﻓﺮاد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد.

 

کنترل دسترسی با آر اف آی دی

 

ﮐﻨﺘﺮل تردد افراد با استفاده از آر اف آی دی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت ﻫﺎی RFID ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ دراﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ.

کنترل تردد هوشمند به این صورت است که ﻣﺤﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرت در اﺧﺘﯿﺎرش ﻣﯽ ﮔﺬارد درﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.  ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮد ﻣﻬﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ مجاز تعریف شده در کارت ﺗﺮدد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﺮدد ﺑﯽ ﻣﻮرد ﯾﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﻫﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽ ﺷﻮد.

مدیریت منابع انسانی (HRM) :

کنترل تردد و دسترسی هوشمند ( access control ) از طریق تخصیص یک کارت RFID به هر یک از کارکنان سازمان می­توان اطلاعات موردنیاز درباره آن فرد را با کد اختصاصی خودش ذخیره و در مواقع لزوم به آن دسترسی پیدا کرد؛ همچنین با قرار دادن دستگاه ­های RFID Reader در محل ­های مختلف در کارخانه می­توان عبورو مرور و زمان ورود و خروج کارکنان را کنترل نمود.

 

کنتر ل ورودی و خروج با کارت

ﻣﺰاﯾﺎي RFID در کنترل دسترسی هوشمند ( access control ) :

 • اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ در ورود و ﺧﺮوج ﭘﺎرﮐﯿنگ
 • اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ
 • ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ
 • ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺮاﺟﻌﺎن
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري
 • ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺎن و ﻣﺪﯾﺮان
 • اﻃﻤﯿﻨﺎن از وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮدد ﻣﺮاﺟﻌﺎن و ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن
 • اﻋﻼم ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﯾﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻣﻤﻨﻮع
 • اﯾﺠﺎد ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه
 • ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اتاق ﻫﺎ و ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ
 • ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺮاﺟﻌﺎن
 • اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ
 • اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮﮐﺰي اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﻔﯿﺪ

 

گیت کنترل تردد

مزایا RFID در سیستم مدیریت منابع انسانی:

 • در صورت به همراه داشتن بیش از یک تگ، RFID Reader قادر به خواندن آن نخواهد بود.
 • امکان ورود افراد توسط کارت تعریف نشده در سیستم وجود ندارد.
 • شناسایی در مدت زمان کوتاه امکان پذیر می گردد.

سایر موارد قابل استفاده :

 •  کنترل تردد انسان در مجتمع های مسکونی
 •  کنترل تردد مهمان در شرکتها و سازمان ها
 •  کنترل تردد کودکان در مهد کودک و مدارس
 •  کنترل تردد دانشجویان در دانشگاه ها  و…

 

کنترل تردد و دسترسی (Access control)


جهت دریافت مشاوره رایگان و درخواست اجرای سیستم با  گروه داتیس تماس بگیرید.

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *